BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek  położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej obręb Piła Kościelecka, stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

pkt. I

 

Lp.

Działka nr

Pow. ha

Cena wywoławcza wraz z obowiązującym podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin wpłaty wadium

Termin przetargu

 

1.

141/50

 0,0773

55.000,00 zł

10.000,00zł

„przetarg

dz. 141/50”

11.05.2018 r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r. godz. 1000

I przetarg  14 luty 2018r.

 

2.

141/51

 0,0751

53.000,00 zł

10.000,00zł

„przetarg

dz. 141/51”

11.05.2018 r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r. godz. 1030

I przetarg  14 luty 2018r.

 

Dla wyżej wymienionych działek Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem jest Gmina Trzebinia. Działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 18MN  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Trzebini przy ul. Podwale obręb Siersza, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

 

pkt. II

 

Lp.

Działka nr

Pow. ha

Cena wywoławcza wraz z obowiązującym podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

630/29

0,1402

69.000,00 zł.

10.000,00zł „przetarg dz.630/29”

11.05.2018 r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018 r. godz. 1100

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00060457/8, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia.

Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Dla działki nr 630/29 położonej w obrębie Siersza w Trzebini, z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja  GAU.6730.70.2015.AS o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz budowy drogi dojazdowej.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gminnych przeznaczonych pod budowę garaży położonych przy Jana Pawła II (Osiedle Energetyków) w Trzebini obręb Myślachowice

 

pkt. III

Lp.

Działka nr

Pow. ha

Cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin  wniesienia wadium

Termin przetargu

 

 1.

  

 1535/106

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

 

 0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r. 

  500,00zł „przetarg      dz.1535/106”

   11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1130

2.

1535/107

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r. 

  500,00zł „przetarg      dz.1535/107”

 11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1200

3.

1535/108

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r.

  500,00zł „przetarg      dz.1535/108”

11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1230

4.

1535/109

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r.

  500,00zł „przetarg      dz.1535/109”

11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1250

 5.

1535/110

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r.

  500,00zł „przetarg      dz.1535/110”

11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1320

6.

1535/111

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r.

  500,00zł „przetarg      dz.1535/111”

11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1350

7.

1535/112

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r.

  500,00zł „przetarg      dz.1535/112”

11.05.2018r.

na rachunku Urzędu

16.05.2018r.  godz. 1420

 

Działki nr 1535/106, 1535/107, 1535/108, 1535/109, 1535/110, 1535/111, 1535/112, objęte są księgę wieczystą KR1C/00052690/4, natomiast działka nr 1535/76 objęta jest księgą wieczystą KR1C/00076280/1, zgodnie z którymi właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowe działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla wyżej wymienionych działek nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Gmina Trzebinia w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/97 o pow. 1,4867 ha, pasem szerokości ok. 5,5m zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIII/512/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r.

 

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości 262,00zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100). Wartość tej służebności  zostanie doliczona do wylicytowanej ceny.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), dla pkt. I upłynął dnia 20.10.2017 r., dla pkt. II upłynął 01.02.2018 r., dla pkt. III upłynął 01.02.2018.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10 – III piętro, pokój nr 32,

 

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w  pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

-  w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

-  nabycie  nieruchomości  przez  cudzoziemca  odbywa  się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

-  osobom,  które  nie  wygrają  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone   po   zakończeniu   przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

-  wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

-  Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. 32 7111067.