OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Trzebini

ogłasza

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1310/23 o powierzchni około 7,20 m2, położonej w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca komórka gospodarcza).

2. Powyższa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia i jest objęta księgą wieczystą Nr KR1C/00045879/1.

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 2 U,ZP- tereny zabudowy usługowej z większonym udziałem zieleni urządzonej.

4. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

5. Przetarg odbędzie się dnia 25 lipca 2018 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 32.

6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60,00 (netto) zł (słownie: sześćdziesiąt zł,-00/100) + 23 % VAT.

7. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja obejmować będzie stawkę czynszu od 1 marca każdego roku, począwszy od 1 marca 2019 r.

8. Czynsz dzierżawny będzie płatny do 31 marca każdego roku, bez uprzedniego wezwania, przy czym wysokość czynszu za pierwszy i ostatni rok dzierżawy ustalona będzie proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

9. Dzierżawca zobowiązany będzie do;

- wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na cel zgodny z umową,

- podpisania umowy dzierżawy ,

- ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno -prawnych wynikających z przepisów szczególnych,

- utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym terenie,

- przekazania wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z przywróceniem gruntu do stanu pierwotnego.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie; dziesięć złotych 00/100 ).

11. Wadium z dopiskiem "przetarg dzierżawa- ul. Słowackiego" należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Miasta Trzebini Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr konta 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini dnia 20 lipca 2018 r.

12. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

13. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

14. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

15. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.

16. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

17. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

18. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy .

19. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

20. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Piaski. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.