O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117 ze zmianami),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 czerwca 2018 r. decyzji Nr 3/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.69.2018.PZ o zmianie ostatecznej decyzji nr 3/BK/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.46.2015.KA zmienionej decyzją nr 9/Z/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: WI-XI.7840.1.20.2016.JP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia - Krzeszowice od km 33,200 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810-67,636 linii nr 133), na działkach (położonych w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej): obr. 0013 Trzebinia, powiat chrzanowski: 1369/17, 1369/9, 1310/28, obr. 0007 Młoszowa, powiat chrzanowski: 1254/5, 1466, 1467, 1128/4, 1128/6, 1128/8, 846/21, 867/83, 867/103, 1088/17, 1099/29, 1099/31, 1704/1, 1099/25, 1099/33, 1099/27, 1099/35, 1106/2, 1254/3, 1255/6, 1275/1, 1279/1, 1718/1, 525/6, 525/7, 525/8, 697/1, 697/2, 747/1, 751, 752/1, 753/5, 754/10, 754/12, 755/7, 812/3, 813/6, 813/8, 821/1, 832/1, 833/1, 841/28, 845/1, 846/11, 846/13, 846/9, 846/15, 846/19, 846/17, 847/3, 847/5, 857/11, 857/13, 858/3, 859/3, 860/20, 860/22, 860/18, 865/1, 866/24, 866/26, 867/87, 867/89, 867/91, 867/93, 867/95, 867/97, obr. 0003 Dulowa, powiat chrzanowski: 501, 717, 843/1, 497/4, 497/8, 500/6, 540/3, 502, 832/1, 839/1, 841/7, 842/1, 71/4, 71/6, 467/12, 467/10, 471/13, 471/15, 473/3, 473/5, 476/10, 476/12, 477/7, 477/5, 480/28, 480/30, 480/32, 478/10, 478/12, 463/5, 463/7, 464/5, 464/7, 467/14, 500/4, 504/3, 495/4, 495/3, 495/6, 489/7, 69/36, 70/11, 70/13, 70/15, 72/22, 72/20, 72/18, 72/16, 72/14, 72/12, 72/10, obr. 0006 Filipowice, powiat krakowski: 3183/1, 3184/1, 3181/1, 3180/1, 3180/2, 3182/1, 3182/2, 3185/1, 6031/1, 3189/1, 3323/14, 3323/8; 3323/16, 3323/13; 3398/1, 3400/1, 3401; 3402/1, 3404; 3405/1, 3406/1, 3446/3, 3446/2, 3447/1, obr. 0017 Wola Filipowska, powiat krakowski: 9, 46/4, 300/2, 46/5, 46/6, 1952/1, 1953/4, 1953/5, 1953/2, 1953/3, 32/4, 51/1, 51/2, 409/3, 883/1, 72/4, 1829/1, 1837/1, 1845/1, 1853/1, 1858/1, 1859/1, 1860/1, 1861/1, 1867/4, 1867/6, 1868/2, 1887/3, 1887/4, 1895, 1896/1, 1906/3, 1919/5, 1919/6, 1919/2, 1919/27, 1919/33, 12/1, 34/1, 35/1, 45/3, 48/4, 48/6, 53/1, 54/1, 55/1, 55/2, 56/1, 58/1, 63/1, 65/1, 99/1, 100/1, 100/2, 116/3, 117/3, 119/3, 119/4, 119/6, 119/7, 119/8, 126/1, 126/2, 127/1, 128/3, 128/6, 129/1, 130/1, 132, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 146/3, 202/1, 203/1, 239/3, 239/5, 264/1, 300/19, 302/1, 338/1, 339/1, 340/3, 345/8, 345/10, 395/6, 395/8, 395/10, 395/12, 396/1, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 402/1, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 410/1, 411/1, 412/1, 412/2, 413/5, 413/7, 413/9, 413/12, 413/11, 822/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/3, 826/5, 827/1, 829/1, 830/1, 831/3, 846/1, 847/1, 848/1, 849; 850/8, 850/11, 851/1, 852/9, 852/11, 852/13, 863/3, 864/1, 867/2, 867/5, 867/7, 868/3, 884/1, 885/1, 886/1, 892/1, 896/4, 896/6, 896/8, 897/1, 898/5, 899/1, 901/6, 902/6, 903/3, 904/8, 905/11, 906/8, 906/7; 907/2, 908/10, 911/1, 912/4, 914/3, 989/1, 1066/34, 1066/5; 1066/36, 1066/38, 1066/40, 1187/1, 1188/1, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1202/1, 1203/1, 1205/1, 1207/1, 1214/1, 1224/3, 1225/4, 1226/1, 1227; 1228/1, 1233/3, 1790/1, 1791/3, 1793/9, 1793/11, 1795/3, 1800/1, 1802/15, 1821/3, 1830; 1836; 1846/1, 1847/1, 1848/1, 1849/1, 1852/1, 1854/1, 1855/1, 1856/1, 1857/1, 1850; 1851; 1862; 1863; 1864/1, 1865/1, 1866/1, 1869/3, 1870/3, 1871/4, 1880/2, 1888/4, 1888/2; 1888/3; 1889/1; 1890/2, 1890/3, 1891/1, 1892/1, 1893/1, 1894/1, 1899/1, 1909/1, 1910/1; 1911/7, 1934/1, 59/1, 125/8, 133/1, 136/1, 138/3, 138/4, 401/1, obr. 0001 Krzeszowice, powiat krakowski: 1783, 1782, 1784, 1785, 1603/2, 1617/8, 1617/10, 1618/1, 1618/2, 1619/3, 1619/5, 1622/1, 1623/1, 1711, 1602/11, 1620/11, 1620/13, 1620/15, 1620/16, 1621/1, 1712/1, 1712/2, oraz na działkach (położonych poza liniami rozgraniczającymi określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej), dla których inwestor wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obr. 0007 Młoszowa, powiat chrzanowski: 563/2, 530/8, 753/3, 824/1, 824/2, 834/6, 837/2, 841/29, obr. 0003 Dulowa, powiat chrzanowski: 497/2, 500/5, 500/7, 497/5, obr. 0006 Filipowice, powiat krakowski: 3180/3, 3181/2, obr. 0017 Wola Filipowska, powiat krakowski: 32/5, 130/2, 130/3, 116/4, 117/4, 140/2, 143/3, 144/2, 1802/14, 1869/2, 1870/4, 1887/5, 1935/2, 1936, 395/14, 398/3, 399/3, 867/6, 868/4, 1066/39, 11/5, obr. 0001 Krzeszowice, powiat krakowski: 1602/12, 1602/10, 1712/4, 1619/4, 907.

 

w zakresie

budowy pochylni dla obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się w przejściu pod torami w km 34.601 oraz w przejściu pod torami w km 36,791 na przystanku osobowym Dulowa wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej.

Zakres zmian wprowadzanych przez budowę pochylni dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się obejmuje:

w rejonie przejścia pod torami w km 34,601 w miejscowości Młoszowa:

  • budowa pochylni wraz z zadaszeniem,
  • zmiana konstrukcji obiektu inżynieryjnego – przesunięcie i wydłużenie, rezygnacja z budowy platform przyschodowych,
  • zmiana konstrukcji ekranów akustycznych – zmiana lokalizacji wyjść ewakuacyjnych,
  • zmiana odwodnienia przejścia pod torami, drogi i podtorza linii kolejowej,
  • zmiany w zakresie sieci technicznego uzbrojenia terenu, w tym elektroenergetycznych i teletechnicznych.

w rejonie przejścia pod torami w km 36,791 na przystanku osobowym Dulowa:

  • budowa pochylni wraz z zadaszeniem,
  • zmiana konstrukcji obiektu inżynieryjnego – dostosowanie do wykonania pochylni, rezygnacja z budowy platform przyschodowych,
  • zmiana odwodnienia przejścia pod torami i podtorza linii kolejowej,
  • zmiany w zakresie sieci technicznego uzbrojenia terenu, w tym elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat chrzanowski, działki ewidencyjne numer: 747/1, 753/5, 812/3, 1254/5, 1275/1, 1279/1 obręb 0007 Młoszowa jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia; działka numer 501 obręb 0003 Dulowa jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia

 

i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego sporządzonego w ww. zakresie  z zachowaniem wszystkich pozostałych warunków zawartych w decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/BK/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.46.2015.KA. Na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 11/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. znak: WI-XI.7840.1.69.2018.PZ.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.69.2018.PZ) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 68, tel. 12 39 21 668 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).