ZARZĄDZENIE 0050.191.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 14.06.2018

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.), art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i uchwały Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale.

Zarządzam co następuje:

  • 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 11 położony w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 26 , na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, ślepej kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,20m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział, który wynosi 288/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w działce nr 765/240 o powierzchni 0,1249 ha, obręb Siersza, objęty księgą wieczystą KR1C/00053129/8 stanowiący własność Gminy Trzebinia.

  • 2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi

61.000,00zł,- (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy zł 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

  • 3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

  • 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

  • 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

  • 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.