ZARZĄDZENIE 0050.192.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 14.06.2018

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 28 i 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIV/595/VII/2018zdnia 30 marca 2018r.wsprawiewyrażeniazgodynasprzedażwtrybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 348/3 o pow. 0,0206 ha, stanowiącej własność GminyTrzebinia.

Zarządzam co następuje:

  • 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia, nr 348/3 o pow. 0,0206 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00047087/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

Dla wyżej wymienionej działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

  • 2.

Cena wywoławcza prawa własności działki nr 348/3 o pow. 0,0206 ha, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 7.536,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  • 3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

  • 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

  • 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

  • 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.