PRZYJDŹ I ZAPLANUJ SWOJE MIASTO”

KONSULTACJE ETAP II

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI O II ETAPIE KONSULTACJI

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Śródmieście - Południe w Trzebini

 

W dniach od 9 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. (włącznie) przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini.

Przedmiot konsultacji obejmować będzie projekt ustaleń planistycznych dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Krakowską i Słowackiego oraz torami kolejowymi relacji Kraków - Katowice.

Dla terenu obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini przyjęty uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27.09.2002 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 294 z dnia 18.12.2002 poz. 3849).

W nowym projekcie w stosunku do obowiązującego planu wprowadzone zostały zmiany dotyczące:

 1. poszerzenia terenów zabudowy produkcyjno - usługowej,
 2. poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Ochronkowej,
 3. wprowadzenia nowych terenów przeznaczonych po usługi sportu i rekreację,
 4. wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Celem konsultacji jest zapoznanie lokalnej społeczności z ustaleniami projektu planu wraz z przedstawieniem uzasadnienia dla przyjętych rozwiązań.

Oczekiwany efekt to akceptacja ustaleń projektu planu lub ewentualne złożenie uwag do opracowania, które stanowić będą uwagi w rozumieniu art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Formy konsultacji obejmują:

 1. Spotkania konsultacyjne

Otwarte spotkania grupowe, celem których będzie zapoznanie interesariuszy z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi i prezentacja rozwiązań planistycznych w projekcie planu wraz z ich uzasadnieniem, informacje dla zainteresowanych dotyczące szczegółowych rozwiązań planistycznych dla konkretnych terenów oraz informacje w sprawie sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków do planu, w tym ze spotkań z etapu I konsultacji, a także zmian w projekcie wprowadzonych w wyniku analizy uzgodnień i opinii uzyskanych do projektu planu.

Przeprowadzone zostaną dwa spotkania konsultacyjne oraz jedno spotkanie konsultacyjne będące jednocześnie dyskusją publiczną w rozumieniu art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • dwa spotkania konsultacyjne w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 1000 oraz o godz. 1600 (środa) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini,
 • jedno spotkanie konsultacyjne będące jednocześnie dyskusją publiczną w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 1600 (czwartek) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

W czasie spotkań dostępny będzie kącik dla dzieci wraz z opiekunem, co pozwoli na przybycie na konsultacje razem z dziećmi.

 

 1. Konsultacje on-line

Prezentacja dokumentu do konsultacji, na platformie internetowej oraz możliwość złożenia uwag w postaci elektronicznej.

 

 1. Konsultacje pisemne

Prezentacja dokumentu do konsultacji wraz ankietą, na którą respondenci będą mogli udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania ankietowe nie będą stanowić uwag w rozumieniu art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Projekt planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, podstrona → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dniach 9 lipca do 21 sierpnia 2018 r.

 

Uwagi do projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać:

 • pisemnie w terminie od 9 lipca 2018r. do 21 sierpnia 2018 r. na adres urzędu  (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu będzie również dostępny w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11 drugie piętro), w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w godzinach pracy urzędu.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

 • Ewa Jaśko tel. 32 711 10 49, adres e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do udziału w konsultacjach