OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/161/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 9 lipca 2018r. do 7 sierpnia 2018r. (włącznie),

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10,

(II piętro, pokój nr 11), w godzinach od 900 – 1500.

  ogł srudm poludnie25.06.2018

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. o godz. 1600, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

 

Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej, spełniające wymagania art. 18 ust. 3 ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini,
  • prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt przedmiotowej zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust.2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. (włącznie).

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy lub jednostki organizacyjnej, przedmiot oraz określenie terenu, którego uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 21.06.2018r.

 

 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Grzegorz Żuradzki