Kraków, 21.06.2018 r.


KR.ZUZ.2.421.396.2018.KWP

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 35 § 3, art. 36, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, działającej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Siwkowską -Bolon, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na trzykrotne przekroczenie cieku bez nazwy kablem elektroenergetycznym na działkach 50/3, 21/1, 22/3, 21/3, 2496/4, obręb 014 Trzebionka.

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Kraków, ul. Piłsudskiego 22, pokój 333 – w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Piotr Solak, telefon 12 62 84 333. Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek zlokalizowanych w miejscowości Trzebionka: 50/3, 21/1, 22/3, 21/3, 2496/4, obręb 014 Trzebionka.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Krakowie
Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 337 | faks: +48 (12) 62 84 035 | e-mail: zzkrakow@
wody.gov.pl www.wody.gov.pl