ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MW eksploatowanej przez ORLEN Południe S.A. zlokalizowanej ul. Fabryczna 22, 32 – 540 Trzebinia 

 

Kraków, dnia 28 czerwca 2018 r.

 znak sprawy: SR-II.7222.1.16.2018.AJ

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1) i art.192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek z dnia 18 maja 2018 r. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, działającej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cedro ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock i uzupełnionego przy piśmie z dnia 5 czerwca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MW eksploatowanej przez ORLEN Południe S.A. zlokalizowanej ul. Fabryczna 22, 32 – 540 Trzebinia udzielonego decyzją Starosty Chrzanowskiego dla ENERGOMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 22 w Trzebini; sprostowanego postanowieniem Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 października 2006 r., znak: OŚR.I-7648/1/2006; zmienionego decyzjami Starosty Chrzanowskiego z dnia 31 maja 2007 r., znak: OŚR.I-7648/1/06/2007 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18 września 2007 r., znak: OŚR.I-7648/1/06/1/2007); z dnia 6 listopada 2009 r., znak: OŚR.BŚ.I-7648/1/06/1/07/2/2009; z dnia 12 października 2011 r., znak: OŚR.6222.2.2011.IS.I; z dnia 30 stycznia 2012 r., znak: OŚR.6222.4.2011.BŚ6; z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: OŚR.6222.1.2014.IS.I; zmienioną decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r., znak: SR-II.7222.2.5.2015; z dnia 30 grudnia 2015 r., znak: SR II.7222.2.18.2015; z dnia 21 września 2016 r., znak: SR-II.7222.2.7.2016; z dnia 12 kwietnia 2017 r. znak: SR-II.7222.2.6.2017 oraz z dnia 28.11.2017 znak: SR-II.7222.2.32.2017.

  

Z powyższą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, w pokoju nr 257 w godzinach pracy urzędu tj. 800 - 1600.

 

W dniach od 11 lipca do 10 sierpnia 2018 r., istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków.

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.