Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/198 o pow. 1 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/225 o pow. 31 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00065606/3 położoną w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1109 o pow. około 15 m2, położoną w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdującą się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 5 Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 50 m2 położoną w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton", w tym około 22 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej - istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii oraz około 28 m2 terenu niezbędnego do prawidłowego użytkowania obiektu – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.08.2018 r., natomiast w okresie od 01.09.2018 r do 31.05.2019 r. część działki nr 658/3 o pow. około 22 m2 z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, znajdującą się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 25,08 m2 położonej w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton", w tym około 8,58 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej - istniejący kiosk do sprzedaży lodów oraz około 16,50 m2 terenu niezbędnego do prawidłowego użytkowania obiektu – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.08.2018 r., natomiast w okresie od 01.09.2018 r. do 31.05.2019 r. część działki nr 658/3 o pow. około 8,58 m2 z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, znajdującą się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi: 615/50 i 615/51 o łącznej pow. 1,1522 ha, położony w Bolęcinie przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/9 o pow. około 0,0800 ha, położony w Trzebini przy ul. Dworskiej (dawnej Zawadzkiego) z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 10ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026297/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 225/2, 228 i 229, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047371/4, nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami 236/4 i 234/1 - będącą we władaniu Gminy Trzebinia, objętą wykazem hipotecznym Lwh 1 Bolęcin, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 223/166, 236/6 - będącą we władaniu Gminy Trzebinia, objętą wykazem hipotecznym Lwh 350 Bolęcin, położoną w Bolęcinie o łącznej pow. około 15,5000 ha z przeznaczeniem na cele ogrodniczo-sadownicze (uprawa porzeczek) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejące garaże typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujących się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45, położonej w Trzebini przy rondzie Podpułkownika Pilota Edwarda Jaworskiego z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 12 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdującą się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej oraz MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/294 o pow. 22 m2 zabudowaną garażem murowanym, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha z przeznaczeniem jako teren niezbędny do prawidłowego użytkowania garażu, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00059497/0 położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23 % VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.