Zarządzenie Nr 0050.208.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 05.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 598/33 o powierzchni około 0,9307 ha, z przeznaczeniem na cele składowania, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 598/33 o powierzchni około 0,9307 ha, położoną w Młoszowej z przeznaczeniem na cele składowania, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00075063/7, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 2.

 

1. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustalam na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, w wysokości:

- za grunt przeznaczony na cele składowiska, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług na terenie sołectw: 0,44 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Sołeckiej Młoszowa.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.