ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 12.07.2018 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) -

Zarządzam, co następuje;

 

  • 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie;

  • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna składającą się z działki nr 58/4 o pow. 0,0685 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00040240/8 oraz z działki nr 59/4 o pow. 0,0406 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00041647/8, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja 97A, zabudowany budynkiem "Domu Gromadzkiego" w Trzebini, w celu realizacji zadań statutowych w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, na okres 3 lat,
  • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza składającą się z działki nr 581/24 o pow. 0,2617 ha i z dziaki nr 580/5 o pow. 0,3011 ha, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00065838/8, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 108, zabudowany budynkiem "NOT" w Trzebini, w celu realizacji zadań statutowych w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, wpisany do rejestru zabytków pod Nr A-70/M z dnia 03.08.2007 r., na okres 3 lat.
  • 2.

Tereny wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

 

  • 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

  • 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Wodna oraz Rady Osiedla Siersza.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

  • 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

  • 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.