Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II.7222.1.17.2018 z dnia 9.07.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - na wniosek TAURON Wytwarzanie S.A. - ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II.7222.1.17.2018  z dnia 9.07.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - na wniosek TAURON Wytwarzanie S.A. - ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - na wniosek TAURON Wytwarzanie S.A. -

ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw na terenie

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

Kraków, dnia 6 lipca 2018 r.

znak sprawy: SR-II.7222.1.17.2018

 

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity -  Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek TAURON Wytwarzanie S.A. (ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno) wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2006 r., znak: ŚR.III.LK.6663-13-9-05/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego: z dnia 24 listopada 2008 r., znak: SW.II.LK.7673-37-08; z dnia 21 czerwca 2013 r., znak: SR-II.7222.2.2.2013; z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: SR-II.7222.2.39.2014, z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: SR-II.7222.2.13.2015 oraz z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: SR-II.7222.10.4.2016 dla instalacji spalania paliw prowadzonej na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

 

Z powyższą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, w pokoju nr 257 w godzinach pracy urzędu tj.  800-1600.

 

W dniach od 17 lipca 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2018 r.  istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.