OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 19 lipca 2018r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych

działek położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej obręb

Piła Kościelecka, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

pkt.I

 

Lp.

 

Działka nr

 

Pow. ha

Cenawywoławcza

wraz z obowiązującym podatkiem VAT

 

Wadium

z opisem

 

Termin wpłaty wadium

 

Termin przetargu

1.

 

141/50

 

0,0773

55.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg

dz. 141/50”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1000

I przetarg 14 luty 2018 r. II przetarg
16 maja 2018 r.

 

 

 

 

2.

 141/51

0,0751

53.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg

dz. 141/51”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1030

I przetarg
14 luty 2018 r.

II przetarg
16 maja 2018 r.

 

Dla wyżej wymienionych działek Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem jest Gmina Trzebinia. Działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 18MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gminnych przeznaczonych pod budowę garaży murowanych położonych przy Jana Pawła II (Osiedle Energetyków) w Trzebini obręb Myślachowice.

pkt. II

 

Lp.

 

Działka nr

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza

 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

 

Termin przetargu

 

1.

1535/106

wraz z udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

 

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów
iusług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/106”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1100

2.

1535/107

wraz z udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów
i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/107”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1130

3.

1535/108

wraz z udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów
i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/108”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1200

4.

1535/109

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów
i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/109”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1230

5.

1535/110

wraz udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów
i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/110”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1300

6.

1535/111

wraz z udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/111”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1330

7.

1535/112

wraz z udziałem 5/154 części działki nr 1535/76

0,0023

 

 

 

0,0962

4.400,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

500,00 zł „przetarg dz.1535/112”

07.09.2018 r.

na rachunku Urzędu

12.09.2018 r. godz. 1400

 

Działki nr 1535/106, 1535/107, 1535/108, 1535/109, 1535/110, 1535/111, 1535/112, objęte są księgę wieczystą KR1C/00052690/4, natomiast działka nr 1535/76 objęta jest księgą wieczystą KR1C/00076280/1, zgodnie z którymi właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowe działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla wyżej wymienionych działek nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Trzebinia w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/97 o pow. 1,4867 ha, pasem szerokości ok. 5,5m zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVIII/512/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017r.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości 262,00zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100). Wartość tej służebności zostanie doliczona do wylicytowanej ceny.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. , o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. , poz. 121 z późn. zm. ), dla pkt. I upłynął dnia 20.10.2017r. , dla pkt. II upłynął 01.02.2018 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

  1. Narutowicza 10III piętro, pokój nr 32,

-warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokościi z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.