INFORMACJA

 

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405, z póź. zm.) informuje, że w sprawie:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej

stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej

do ul. Armii Krajowej

 

w dniu 29 czerwca 2018 roku Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 przyjęta została przez Radę Miasta Trzebini.

 

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Trzebini – w Wydziale Architektury i Urbanistyki, przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza

Miasta Trzebini

Grzegorz Żuradzki