OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

o przyjęciu dokumentu wymagającego przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwościach

zapoznania się z jego treścią

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Trzebini podaje do publicznej wiadomości, że przyjęty został dokument wymagający udziału społeczeństwa.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla

obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego)

w Trzebini i Młoszowej

 Istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy w Urzędzie Miasta w Trzebini – w Wydziale Architektury i Urbanistyki, przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11).

 

Trzebinia, dnia 21.08.2018 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

BURMISTRZA

MIASTA TRZEBINI

 

GRZEGORZ ŻURADZKI