OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Trzebini

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 598/37 o powierzchni około 0,9307 ha, z przeznaczeniem na cele składowania, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług.

 1. Na podstawie Uchwały nr XLVIII/640/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. wyżej wymieniona część nieruchomości została przeznaczona do oddania w dzierżawę z możliwością zabudowy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i jest objęta księgą wieczystą Nr KR1C/00075063/7.
 3. Część nieruchomości nr 598/37 obr. Młoszowa nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 5. Nieruchomość nr 598/37 obr. Młoszowa posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej ul. Sportowa w Młoszowej.
 6. Przez nieruchomość przebiega rów odwadniający – odkryty z możliwością ewentualną jego przebudowy z zachowaniem ciągłości, przy czym koszty przebudowy będą leżeć po stronie Dzierżawcy z zachowaniem wszelkich warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.
 7. Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2018 r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 32.
 8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4.095,08 (netto) zł (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć zł 08/100) + 23 % podatku VAT.
 9. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja obejmować będzie stawkę czynszu od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 1 kwietnia 2019 r.
 10. Czynsz dzierżawny będzie płatny bez uprzedniego wezwania do 10 dnia każdego miesiąca.
 11. Dzierżawca zobowiązany będzie do:
  - wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na cel zgodny z umową,
  - utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym terenie,
  - ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno-prawnych wynikających z przepisów szczególnych,
  - utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym terenie,
 12. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
 13. Wadium z dopiskiem „przetarg – dzierżawa części działki nr 598/37” należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Miasta Trzebini Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr konta 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini dnia 04 października 2018 r.
 14. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 15. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

 16. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 17. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 18. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 19. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 20. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie pozytywne jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaproponuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 21. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.
 22. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.
 23. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej Młoszowa. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 18, tel. (32) 711-10-57.