O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117 ze zmianami),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI INFORMUJE  o wydaniu 13 czerwca 2018 r. decyzji Nr 3/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.69.2018.PZ o zmianie ostatecznej decyzji nr 3/BK/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.46.2015.KA zmienionej decyzją nr 9/Z/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: WI-XI.7840.1.20.2016.JP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia - Krzeszowice od km 33,200 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810-67,636 linii nr 133), na działkach (położonych w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej): obr. 0013 Trzebinia, powiat chrzanowski: 1369/17, 1369/9, 1310/28, obr. 0007 Młoszowa, powiat chrzanowski: 1254/5, 1466, 1467, 1128/4, 1128/6, 1128/8, 846/21, 867/83, 867/103, 1088/17, 1099/29, 1099/31, 1704/1, 1099/25, 1099/33, 1099/27, 1099/35, 1106/2, 1254/3, 1255/6, 1275/1, 1279/1, 1718/1, 525/6, 525/7, 525/8, 697/1, 697/2, 747/1, 751, 752/1, 753/5, 754/10, 754/12, 755/7, 812/3, 813/6, 813/8, 821/1, 832/1, 833/1, 841/28, 845/1, 846/11, 846/13, 846/9, 846/15, 846/19, 846/17, 847/3, 847/5, 857/11, 857/13, 858/3, 859/3, 860/20, 860/22, 860/18, 865/1, 866/24, 866/26, 867/87, 867/89, 867/91, 867/93, 867/95, 867/97, obr. 0003 Dulowa, powiat chrzanowski: 501, 717, 843/1, 497/4, 497/8, 500/6, 540/3, 502, 832/1, 839/1, 841/7, 842/1, 71/4, 71/6, 467/12, 467/10, 471/13, 471/15, 473/3, 473/5, 476/10, 476/12, 477/7, 477/5, 480/28, 480/30, 480/32, 478/10, 478/12, 463/5, 463/7, 464/5, 464/7, 467/14, 500/4, 504/3, 495/4, 495/3, 495/6, 489/7, 69/36, 70/11, 70/13, 70/15, 72/22, 72/20, 72/18, 72/16, 72/14, 72/12, 72/10, obr. 0006 Filipowice, powiat krakowski: 3183/1, 3184/1, 3181/1, 3180/1, 3180/2, 3182/1, 3182/2, 3185/1, 6031/1, 3189/1, 3323/14, 3323/8; 3323/16, 3323/13; 3398/1, 3400/1, 3401; 3402/1, 3404; 3405/1, 3406/1, 3446/3, 3446/2, 3447/1, obr. 0017 Wola Filipowska, powiat krakowski: 9, 46/4, 300/2, 46/5, 46/6, 1952/1, 1953/4, 1953/5, 1953/2, 1953/3, 32/4, 51/1, 51/2, 409/3, 883/1, 72/4, 1829/1, 1837/1, 1845/1, 1853/1, 1858/1, 1859/1, 1860/1, 1861/1, 1867/4, 1867/6, 1868/2, 1887/3, 1887/4, 1895, 1896/1, 1906/3, 1919/5, 1919/6, 1919/2, 1919/27, 1919/33, 12/1, 34/1, 35/1, 45/3, 48/4, 48/6, 53/1, 54/1, 55/1, 55/2, 56/1, 58/1, 63/1, 65/1, 99/1, 100/1, 100/2, 116/3, 117/3, 119/3, 119/4, 119/6, 119/7, 119/8, 126/1, 126/2, 127/1, 128/3, 128/6, 129/1, 130/1, 132, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 146/3, 202/1, 203/1, 239/3, 239/5, 264/1, 300/19, 302/1, 338/1, 339/1, 340/3, 345/8, 345/10, 395/6, 395/8, 395/10, 395/12, 396/1, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 402/1, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 410/1, 411/1, 412/1, 412/2, 413/5, 413/7, 413/9, 413/12, 413/11, 822/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/3, 826/5, 827/1, 829/1, 830/1, 831/3, 846/1, 847/1, 848/1, 849; 850/8, 850/11, 851/1, 852/9, 852/11, 852/13, 863/3, 864/1, 867/2, 867/5, 867/7, 868/3, 884/1, 885/1, 886/1, 892/1, 896/4, 896/6, 896/8, 897/1, 898/5, 899/1, 901/6, 902/6, 903/3, 904/8, 905/11, 906/8, 906/7; 907/2, 908/10, 911/1, 912/4, 914/3, 989/1, 1066/34, 1066/5; 1066/36, 1066/38, 1066/40, 1187/1, 1188/1, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1202/1, 1203/1, 1205/1, 1207/1, 1214/1, 1224/3, 1225/4, 1226/1, 1227; 1228/1, 1233/3, 1790/1, 1791/3, 1793/9, 1793/11, 1795/3, 1800/1, 1802/15, 1821/3, 1830; 1836; 1846/1, 1847/1, 1848/1, 1849/1, 1852/1, 1854/1, 1855/1, 1856/1, 1857/1, 1850; 1851; 1862; 1863; 1864/1, 1865/1, 1866/1, 1869/3, 1870/3, 1871/4, 1880/2, 1888/4, 1888/2; 1888/3; 1889/1; 1890/2, 1890/3, 1891/1, 1892/1, 1893/1, 1894/1, 1899/1, 1909/1, 1910/1; 1911/7, 1934/1, 59/1, 125/8, 133/1, 136/1, 138/3, 138/4, 401/1, obr. 0001 Krzeszowice, powiat krakowski: 1783, 1782, 1784, 1785, 1603/2, 1617/8, 1617/10, 1618/1, 1618/2, 1619/3, 1619/5, 1622/1, 1623/1, 1711, 1602/11, 1620/11, 1620/13, 1620/15, 1620/16, 1621/1, 1712/1, 1712/2, oraz na działkach (położonych poza liniami rozgraniczającymi określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej), dla których inwestor wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obr. 0007 Młoszowa, powiat chrzanowski: 563/2, 530/8, 753/3, 824/1, 824/2, 834/6, 837/2, 841/29, obr. 0003 Dulowa, powiat chrzanowski: 497/2, 500/5, 500/7, 497/5, obr. 0006 Filipowice, powiat krakowski: 3180/3, 3181/2, obr. 0017 Wola Filipowska, powiat krakowski: 32/5, 130/2, 130/3, 116/4, 117/4, 140/2, 143/3, 144/2, 1802/14, 1869/2, 1870/4, 1887/5, 1935/2, 1936, 395/14, 398/3, 399/3, 867/6, 868/4, 1066/39, 11/5, obr. 0001 Krzeszowice, powiat krakowski: 1602/12, 1602/10, 1712/4, 1619/4, 907.

w zakresie

budowy pochylni dla obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się w przejściu pod torami w km 34.601 oraz w przejściu pod torami w km 36,791 na przystanku osobowym Dulowa wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej.

Zakres zmian wprowadzanych przez budowę pochylni dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się obejmuje:

w rejonie przejścia pod torami w km 34,601 w miejscowości Młoszowa:

  • budowa pochylni wraz z zadaszeniem,
  • zmiana konstrukcji obiektu inżynieryjnego – przesunięcie i wydłużenie, rezygnacja z budowy platform przyschodowych,
  • zmiana konstrukcji ekranów akustycznych – zmiana lokalizacji wyjść ewakuacyjnych,
  • zmiana odwodnienia przejścia pod torami, drogi i podtorza linii kolejowej,
  • zmiany w zakresie sieci technicznego uzbrojenia terenu, w tym elektroenergetycznych i teletechnicznych.

w rejonie przejścia pod torami w km 36,791 na przystanku osobowym Dulowa:

  • budowa pochylni wraz z zadaszeniem,
  • zmiana konstrukcji obiektu inżynieryjnego – dostosowanie do wykonania pochylni, rezygnacja z budowy platform przyschodowych,
  • zmiana odwodnienia przejścia pod torami i podtorza linii kolejowej,
  • zmiany w zakresie sieci technicznego uzbrojenia terenu, w tym elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat chrzanowski, działki ewidencyjne numer: 747/1, 753/5, 812/3, 1254/5, 1275/1, 1279/1 obręb 0007 Młoszowa jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia; działka numer 501 obręb 0003 Dulowa jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia

 

i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego sporządzonego w ww. zakresie

z zachowaniem wszystkich pozostałych warunków zawartych w decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/BK/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.46.2015.KA.

Na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 11/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. znak: WI-XI.7840.1.69.2018.PZ.