OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 20.09.2018 r.

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

położonej w Pile Kościeleckiej gmina Trzebinia, przy ul. Zielonej obręb Piła Kościelecka.

pkt. I

Lp

 

Działki nr

 

 

pow. ha,

 

Cenawywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1

141/42

141/43

 

0,0553

0,0434

0,0987

72.500,00 zł

 

10.000,00 zł „przetarg

dz. 141/42

i dz 141/43”

09.11.2018 r.

na rachunku Urzędu

14.11.2018 r.

godz. 10:00

I przetarg odbył się 25.07.2018 r.

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem, działki nr 141/42 i 141/43 znajdują się na terenach przeznaczonych pod:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol identyfikacyjny terenu 16MN.

Przez w/w działki przebiega po przekątnej sieć gazowa, zaznaczona na mapie jako gA 32PE wyłączona z eksploatacji, która została odcięta od sieci dystrybucji, pozostawiona w gruncie. Powyższą sięć gazową zastąpił nowo wybudowany odcinek dn 63 PE wzdłuż ul. Zielonej i ul. Podleśnej Piła Kościelecka.

Przy wschodniej granicy działek 141/42 i 141/43 przebiega sieć wodociągowa śr. 160 PVC. W związku z powyższym przy ewentualnej zabudowie należy zachować odległość 1,5 metra od skrajni sieci wodociągowej.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego

na Os. Gaj w Trzebini obręb Siersza, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

 

pkt.II

Lp

 

Opis lokalu

 

Opis nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 w Trzebini na osiedlu Gaj nr 26 usytuowanego na parterze budynku składającego się z dwóch pokoi, ślepej kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Powierzchnia użytkowalokaluwynosi 39,20 m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/240 opow. 0,1249 ha, obręb Siersza obj. KR1C/00053129/8 wynosi 288/10000 części. Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

61.000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221 z późn. zm.)

 

10.000,00 zł „przetarg lokal nr 11”

 

09.11.2018 r.

na rachunku Urzędu

 

14.11.2018 r.

godz. 10:30

Wyżej wymieniony lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Lokal może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1300, od dnia 01.10.2018 r - do dnia 07.11.2018 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122116, lub (32) 6122504

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Narutowicza 10

III piętro, pokój nr 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. Poz 121 z późn. zm. )dla pkt. I upłynął 07.05.2018 r., natomiast dla pkt. II upłynął 09.08.2018 r.

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej Piła Kościelecka oraz Rady Osiedla Gaj. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.