ZARZĄDZENIE NR 0050.298.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 25.10.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 

Zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/100 o łącznej pow. około 144 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej z przeznaczeniem pod istniejącą studnię oraz z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 7UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00073454/1.

 

  • 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 - dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 100,00 zł/miesięcznie + 23 % podatku VAT.

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały. Ponadto wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

  • 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

  • 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Osiedlowej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

  • 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

  • 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.