Zarządzenie Nr 0050.315.2018

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 08.11.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIV/597/VII/2018zdnia 30 marca 2018 r.wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerami geodezyjnymi 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/6 o pow. 0,0911 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, oraz działek 465/8 o pow. 0,1055 ha, 465/9 o pow. 0,0978 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po ¼ części w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha, wraz z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 465/1, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

                                                                                          Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerami geodezyjnymi:

 • 465/4 o pow. 0,0747 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha,
 • 465/5 o pow. 0,0868 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki 465/3 o pow. 0,0185 ha,
 • 465/6 o pow. 0,0911 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha,
 • 465/7 o pow. 0,0890 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha,
 • 465/8 o pow. 0,1055 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha,
 • 465/9 o pow. 0,0978 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha.

Powyższe działki stanowią własność Gminy Trzebinia, a Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi dla nich księgę wieczystą nr KR1C/00045770/7.

 

§ 2.

 

Przedmiotowe działki położone są w centralnej części Trzebini, w rejonie ul. Strzelniczej, około 400 m od drogi wojewódzkiej DW 791, w odległości około 700 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 465/8, 465/9 przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, posiadają kształt regularnego czworokąta, są niezabudowane, niezagospodarowane oraz porośnięte niską zielenią.

Działki 465/2 oraz 465/3 wydzielone pod drogę dojazdową, mają kształt wydłużonego prostokąta o szerokości 5 m, są niezabudowane, niezagospodarowane oraz porośnięte niską zielenią.

§ 3.

 

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 15.05.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.104.2016.AS ustalająca warunki zabudowy: dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budowy dróg dojazdowych na działce nr 465 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebinia.

 

§ 4.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

 • dla działki 465/4 o pow. 0,0747 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 55 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ),
 • dla działki 465/5 o pow. 0,0868 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych ),
 • dla działki 465/6 o pow. 0,0911 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 • dla działki 465/7 o pow. 0,0890 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych ),
 • dla działki 465/8 o pow. 0,1055 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha, 78 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 • dla działki 465/9 o pow. 0,0978 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha, 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych ).

 

§ 5.

 

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/597/VII/2018 z dnia 30 marca 2018 r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 465/1 o pow. 0,0572 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/6 o pow. 0,0911 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha, 465/8 o pow. 0,1055 ha, 465/9 o pow. 0,0978 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należy podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej działki.

 

§ 6.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 7.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

Ponadto informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Centrum.

 

§ 8.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 9.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.