ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 29.11.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204) -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 33 m2, położony na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.05.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1574/12 o pow. około 19 m2, położony w Myślachowicach przy ul. Chrzanowskiej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/39 o pow. około 0,0518 ha, położony w Trzebini przy ul. Dworskiej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – ulice i drogi wydzielone, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/39 i 94/13 o pow. około 0,0112 ha, położony w Trzebini przy ul. Dworskiej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2MW i 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – tereny dróg oraz oznaczony symbolem 3 KL – tereny tras drogowych – tereny ulic lokalnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/165 o łącznej pow. około 0,0670 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 63 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - na rzecz dotychczasowych dzierżawców - na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1085 o pow. około 0,0828 ha, położony w Trzebini przy ul. Spacerowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo - sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 562/1 o pow. około 0,0225 ha, położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo - sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny tras komunikacyjnych oznaczony symbolem KDG/KDL – droga główna, dla której po wybudowaniu obwodnicy wschodniej, dopuszcza się obniżenie klasy oraz oznaczony symbolem KDD – drogi klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00022264/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1740 i 849/5 o łącznej pow. około 62 m2, położony w Trzebini przy dworcu PKP, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 12 UC – tereny usług komercyjnych oraz oznaczony symbolem 1 KU – tereny urządzeń obsługi komunikacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1179/11 o pow. 0,0379 ha, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz z przeznaczeniem pod istniejący garaż oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 6 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi, stanowiący własność Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 1179/6 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/123 o pow. około 40 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046964/1.

 

§ 2.

 

  1.  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.