Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 8 położony w Trzebini  ul. Głogowa 5

 

Zarządzenie 0050.7.2019

Burmistrza Miasta Trzebin

z dnia 03.01.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018r. poz 994 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia i Uchwały Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale.

 

Zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 8 położony na parterze budynku przy ul. Głogowej 5 w Trzebini, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o powierzchni użytkowej 36,54 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział wynoszący 68/1000 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 153/130 o pow. 0,1089 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00052890/6.

 

§ 2.

 

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi: 83 000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 ).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

 

§ 3.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

Ponadto informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Centrum.

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.