W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej ul. Leśnej w Psarach (odcinek biegnący od ulicy Cichej do cmentarza komunalnego) może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym w/w drogi kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od daty umieszczenia informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał technologiczny udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ustawy o drogach publicznych. Podmiot który zgłosi pisemne zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust.7 ustawy o drogach publicznych, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Podstawa prawna ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U z 2018 poz.2068).

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Trzebini

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Trzebini jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa odcinka ul. Leśnej w Psarach”.

 

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym

  1. Leśnej w Psarach (odcinek biegnący od ulicy Cichej w kierunku cmentarza komunalnego) w gm. Trzebinia kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

 

Zgodnie z art.4 pkt 15a powołanej ustawy, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  1. b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że w myśl art.39 ust.6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust.7, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.