ZARZĄDZENIE 0050.13.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 10.01.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , art. 28   i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini NrL/665/VII/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bez przetargowym prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 481/58 opow. 0,0092 ha, stanowiącej własność SkarbuPaństwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje :

 

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 481/58 o pow.0,0092 ha, położonej przy ulicy Granicznej w Trzebini, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00093516/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

§2.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§3.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki w trybie bezprzetargowym następuje na rzecz właściciela działki sąsiedniej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

 §4.

Cena prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości , ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 4.300,00 zł (słownie : cztery tysiące trzysta złotych 00/100).

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2174 ze zm.)

§5.

  1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.
  2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
  3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

§6.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

§7.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.