Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami) w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie do cieku Kozi Bród wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej – ul. Sobieskiego w Trzebini, za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej W Ø 400 mm, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 613/1 i 818/1, obręb Siersza, gmina Trzebinia.

 

Treść zawiadomienia GL.ZUZ.2.421.544.2018.BD [.pdf]