Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2081) informuje, że w sprawie:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini w dniu 12 grudnia 2018 roku Uchwała Nr III/8/VIII/2018 przyjęta została przez Radę Miasta Trzebini.

 

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w:

  • Urzędzie Miasta w Trzebini – w Wydziale Architektury i Urbanistyki, przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12) w godzinach urzędowania
  • na stronie internetowej BIP urzędu

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk