W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu budowę odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1KDD) może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym w/w drogi kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od daty umieszczenia informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.


Kanał technologiczny udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ustawy o drogach publicznych.
Podmiot który zgłosi pisemne zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust.7 ustawy o drogach publicznych, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Podstawa prawna ustawa  z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U z 2018 poz.2068).

 

Zobacz treść informacji Burmistrza Miasta Trzebini o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.