ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 7.02.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 § 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1945/1 o pow. około 15 m2, położony w Myślachowicach przy ul. Centralnej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 797/7 o pow. około 13 m2, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejące pomieszczenie gospodarcze) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U3 – tereny usług oraz oznaczony symbolem KP1 – tereny parkingów, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00062864/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1218/2 o pow. około 870 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 4U – tereny zabudowy usługowej, 2KDD – tereny drogi publicznej klasy dojazdowej oraz 1Z – tereny zieleni niskiej trawiastej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088945/8,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/290 o pow. 21 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 2144/3 o pow. około 0,0435 ha, położony w Myślachowicach przy ul. Łąkowej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058677/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1085 o pow. około 0,0347 ha, położony w Trzebini przy ul. Spacerowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/17 o pow. 20 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/189 o pow. 17 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/216 o pow. 7 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 896/5 o pow. około 0,0894 ha, położony w Trzebini przy ul. Brzozowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 598/37 o pow. około 1,0000 ha, położony w Młoszowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (dwa tymczasowe kontenery z przeznaczeniem gospodarczym oraz pod studnię) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00075063/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 847/30 o pow. około 70 m2, położony w Trzebini przy dworcu PKP, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (dwa istniejące kioski handlowe) oraz terenu niezbędnego do ich użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 12 UC – tereny usług komercyjnych oraz oznaczony symbolem 1 KU – tereny urządzeń obsługi komunikacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 863/45 o pow. około 116 m2, położony w Trzebini przy ul. Pułaskiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem KP2 – tereny parkingów ogólnodostępnych oraz oznaczony symbolem ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 145/14 o pow. około 210 m2, położony w Trzebini przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem na cele składowe – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00095775/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD 1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/208 o pow. 20 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/196 o pow. 19 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 15 o łącznej pow. około 10,25 m2, położony w Trzebini - Rynek, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejące budynki gospodarcze) – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 158 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o łącznej pow. około 45 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/222 o pow. 21 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/192 o pow. około 16,5 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (drewniana wiata) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 237/32 o pow. około 59 m2, położony w Bolęcinie przy ul. Sportowej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (melamina przenośna na przechowywanie klatek na gołębie i sprzętu) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 591/57 o łącznej pow. około 52 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych) – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00076803/4,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/83 o pow. 275 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem na cele handlowe (istniejący pawilon handlowy) oraz z przeznaczeniem na obejścia – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/197 o pow. 4 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/224 o pow. 28 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 23/1 o pow. około 0,2500 ha, położony w Płokach z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047073/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1410/6 o pow. około 8 m2, położony w Trzebini – Rynek, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca drewniana szopa) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00058031/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 1660 o pow. około 0,0696 ha, położony w Młoszowej przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem na składowisko, rzemiosło, drobną wytwórczość, usługi na terenie sołectw – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00035087/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1531, 33/4 i 36/4 o łącznej pow. około 44 m2, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej, z przeznaczeniem pod 4 jednostronne wolnostojące tablice reklamowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13 o pow. około 11 m2, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod jednostronną wolnostojącą tablicę reklamową – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45 o łącznej pow. około 33 m2, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego, z przeznaczeniem pod 3 jednostronne wolnostojące tablice reklamowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/345 o pow. około 1,5 m2, położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem na umieszczenie tabliczki informacyjnej – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 617/11 o pow. około 1000 m2, położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem pod miejsca postojowe oraz z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046964/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o łącznej pow. około 0,0259 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7

 

 § 2.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- składowiska, rzemiosło, drobna wytwórczość, usługi 0,44 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT na terenie sołectw

- reklama 12,10 zł/m2/pow.reklamy/miesiąc + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

 §3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

 § 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

 § 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.