ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 7.02.2019 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste, której termin użytkowania wieczystego ulega przedłużeniu.

 

Na podstawie art. 236 § 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr V/37/VIII/2019 zdnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgodyna przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wodna – działka nr 948 o pow.0,0277 ha.

 

Zarządzam co następuje :

§1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość położoną w Trzebini przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 36A/4, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 948 o pow.0,0277 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1C/00033044/2, wobec której prawo użytkowania wieczystego ulega przedłużeniu na okres 40 lat.

Właścicielem gruntu jest Gmina Trzebinia.

§2.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebinia w/w działka leży na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

§3.

  1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% wartości gruntu.
  2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Urzędu Miasta w Trzebini.
  3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

§4.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

MIASTA TRZEBINI

Jarosław Okoczuk