OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 14.02.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek obręb Trzebinia,

położonych przy ul. Strzelniczej w Trzebini

 

L. p.

 

Działki nr

 

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza wraz z 23 % podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1

465/4 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0747 ha

55.000,00 zł

 

10.000,00zł

„przetarg działka 465/4”

28.03.2019 r.

(na rachunku Urzędu)

02.04.2019 r.

godz 9:00

2

465/5 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0868 ha

63.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/5”

28.03.2019 r.

(na rachunku Urzędu)

02.04.2019 r.

godz. 9:30

3

465/6 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0911 ha

66.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/6”

28.03.2019 r.

(na rachunku Urzędu)

02.04.2019 r.

godz. 10:00

4

465/7 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

 

0,0890 ha

65.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/7”

28.03.2019 r.

(na rachunku Urzędu)

02.04.2019 r.

godz. 10:30

 

5

465/8 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/2 o pow. 0,0378 ha

0,1055 ha

78.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/8”

28.03.2019 r.

(na rachunku Urzędu )

02.04.2019 r.

godz. 11:00

6

465/9 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/2 o pow. 0,0378 ha

0,0978 ha

73.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/9”

28.03.2019 r.

(na rachunku Urzędu )

02.04.2019 r.

Godz. 11:30

 

Dla powyższych działek Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą KR1C/00045770/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jes t przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są w centralnej części Trzebini, w rejonie ul. Strzelniczej, około 400 m od drogi wojewódzkiej DW 791, w odległości około 700 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 465/8, 465/9 przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, posiadają kształt regularnego czworokąta, są niezabudowane, niezagospodarowane. Działki 465/2 oraz 465/3 wydzielone pod drogę dojazdową, mają kształt wydłużonego prostokąta o szerokości 5 m, są niezabudowane, niezagospodarowane.

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 15.05.2017r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.104.2016.AS ustalająca warunki zabudowy dla: budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budowy dróg dojazdowych na działce nr 465 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebinia.

Zgodnie z pismem RPWIK S.A. z siedzibą w Chrzanowie z 27.10.2016r., spółka wstępnie zapewnia dostawę wody i odbioru ścieków sanitarnych w oparciu o istniejącą sieć wodociągową Ø 110 PE oraz istniejącą kanalizację sanitarną Ø 200 PVC.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Strzelniczej, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/597/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 465/1 o pow. 0,0572 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/6 o pow. 0,0911 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha, 465/8 o pow. 0,1055 ha, 465/9 o pow. 0,0978 ha. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej działki.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Narutowicza 10

III piętro, pokój nr 24.

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 , w dniu 28 marca 2019r.,

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz 2204 z późn. zm. ) upłynął 03.01.2019r.,

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Centrum. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21, tel. (32) 7111067.