ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 21.02.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

                                                                         Zarządzam, co następuje:

 

  § 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 436 o pow. około 1,44 m2, położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Jaśminowej z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2KK – tereny kolei, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064050/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 2151/1 o pow. około 5,76 m2, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II (Osiedle Energetyków) z przeznaczeniem pod 4 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2 KP- tereny parkingów, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/100 o pow. około 1,44 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj przy bl nr 10 z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/337 o pow. około 2,88 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj przy bl nr 28 z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/300 o pow. około 1,44 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj przy bl nr 25 z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057712/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 2,88 m2, położony w Trzebini na Osiedlu na Skale z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KDD- tereny tras komunikacyjnych (droga dojazdowa), będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/381 o pow. około 5,76 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym ( za blokiem nr 10) z przeznaczeniem pod 4 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1U tereny zabudowy usługowej, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/392 o pow. około 1,44 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krakowska – ul. Wiśniowa z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057710/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 1,44 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krakowska – ul. Wiśniowa przy bl nr 2, z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1310/23 o pow. około 2,88 m2, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2 U,ZP tereny zabudowy usługowej ze zwiększonym udziałem zieleni urządzonej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045879/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 591/57 o pow. około 1,44 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 95A, z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076803/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 3 o pow. około 1,44 m2, położonej w Psarach przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00032934/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 668/1 o pow. około 1,44 m2, położonej w Karniowicach przy ul. Władysława Łokietka (w pobliżu Domu Kultury) z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 5/15 o pow. około 2,88 m2, położonej w Myślachowicach przy ul. Trzebińskiej (obok szkoły) z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/308 o pow. około 1,44 m2, położonej w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 685/3 o pow. około 1,44 m2, położonej w Myślachowicach przy ul. Piaski z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku.

 § 2.

 1. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 18,36 zł/miesięcznie/za kontener + 23 % podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

 § 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.