ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 21.02.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) 

                                                                                                                                   Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę teren:

 

- składający się z części działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1738 i 799/5 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00018390/1 o łącznej pow. około 390,5 m2, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod parkingi na terenie miasta,

 

- składający się z części działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi:

 • 796/42, 797/9, 796/45, 796/3, 796/48, 802/7 i 802/9 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00057318/8,
 • 796/41 i 796/26 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00062169/6,
 • 796/39 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00057361/4,
 • 799/3, 799/5 i 1738 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00018390/1,
 • 1383/10 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00052185/1,
 • 1756 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00017898/5,

o łącznej pow. około 5190,5 m2, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdy, obejścia,

 

- zabudowany budynkami tj. hali garażowo-warsztatowej o pow. użytkowej 729 m2, ładowni wózków akumulatorowych o pow. użytkowej 167,30 m2, wiatą magazynową stalową o pow. użytkowej 70,68 m2, barakiem portierni o pow. użytkowej 9,51 m2 oraz budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 305,20 m2, znajdujących się na części działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi:

 • 797/9, 796/42 i 796/45 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00057318/8,
 • 796/26 i 796/41 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00062169/6,
 • 796/39 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00057361/4,
 • 800/6, 1383/10 i 802/11 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00052185/1,
 • 799/3, 799/7, 799/9 i 799/5 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00018390/1,

z przeznaczeniem pod handel, usługi, produkcja, magazyny oraz garaże,

na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat.

 

Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr III/8/VIII/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. Zgodnie z w/w planem przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 11 U – tereny zabudowy usługowej oraz 14 ZP – tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej.

 

§ 2.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłaty z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 pkt 4 Zarządzenia 0050.377.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Trzebinia, w wysokości: 10.109,37 zł brutto/m-c.

 

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

 1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały oraz nowego Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Piaski.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.