OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 21.02.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Krakowska w Trzebini obręb Trzebinia, Osiedlu Energetyków w Trzebini obręb

Myślachowice, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

Lp

 

Opis lokalu

 

Opis nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Głogowej 5, usytuowanego na parterze, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,54 m2. Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce 153/130 o pow. 0,1089 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00052890/6, który wynosi 68/1000. Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń

83 000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

10 000,00 zł

„przetarg na lokal nr 8”

04.04.2019 r.

na rachunku Urzędu

09.04.2019 r.

9:00

2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 36 w Trzebini, usytuowanego na IV piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,18 m2. Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce 1535/6 o pow. 0,0749 ha obręb Myślachowice, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00053463/1, który wynosi 284/10000. Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń.

82 000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm. )

10 000,00 zł

„przetarg na lokal nr 14”

04.04.2019 r.

na rachunku

Urzędu

09.04.2019 r.

9:30

3

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 36 w Trzebini, usytuowanego na III piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,18 m2. Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce 1535/6 o pow. 0,0749 ha obręb Myślachowice, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00053463/1, który wynosi 278/10000. Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń

84 000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm. )

10 000,00 zł

„przetarg lokal nr 26”

04.04.2019 r.

na rachunku

Urzędu

09.04.2019 r.

10:00

 

Powyższe lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Lokale mogą być oglądane w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1300, od dnia 28.02.2019 r. do dnia 04.04.2019 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu:

 • (32) 6122504 - lokal nr 8 przy ul. Głogowej 5 w Trzebini,
 • (32) 6122353 - lokal nr 14 oraz 26 przy ul. Jana Pawła II 36 w Trzebini.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Narutowicza 10

III piętro, pokój nr 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 04 kwietnia 2019 r.

 • komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,
 • w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,
 • w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,
 • wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,
 • wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),
 • termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) upłynął 20.02.2019 r.
 • ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Krakowska oraz Rady Osiedla Energetyków. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,
 • Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21, tel. (32) 7111067.