Zarządzenie Nr 0050.62.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 21.02.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXIV/282/VI/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. wsprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej i Zielonej.

 

                                                                                  Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka, numerami geodezyjnymi:

  • 141/50 o pow. 0,0773 ha,
  • 141/51 o pow. 0,0751 ha.

Powyższe działki stanowią własność Gminy Trzebinia, a Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi dla nich księgę wieczystą nr KR1C/00047076/6.

 

§ 2.

 

Działki 141/50 i 141/51 położone są w południowej części Gminy Trzebinia, w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej, w odległości około 1 km od autostrady A4 oraz 4 km od centrum Trzebini i Chrzanowa. Powyższe działki sąsiadują z kompleksem domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej. Ponadto w niedalekiej odległości od przedmiotowych działek znajduje się kompleks leśny oraz tereny rekreacyjne położone nad Zalewem Chechło.

Działki 141/50 i 141/51 charakteryzują się kształtem zbliżonym do prostokąta, są niezabudowane. W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć energetyczna.

Dostęp do drogi publicznej zarówno ul. Trzebińskiej jak i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej dla działki 141/51 obręb Piła Kościelecka odbywa się poprzez drogę wewnętrzną ul. Zieloną, natomiast dla działki 141/50 obręb Piła Kościelecka odbywa się poprzez drogę wewnętrzną ul. Zieloną i drogę wewnętrzną ul. Podleśną.

 

§ 3.

 

Dla działek 141/50 i 141/51 obręb Piła Kościelecka obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem”. Zgodnie z przedmiotowym planem działki 141/50 i 141/51 znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem 18MN.

 

§ 4.

Sprzedaż prawa własności wyżej wymienionych działek w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 5.

 

Cena wywoławcza prawa własności przedmiotowych działek ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT:

  • dla działki 141/50 o pow. 0,0773 ha wynosi 65 000, 00 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
  • dla działki 141/51 o pow. 0,0751 ha wynosi 63 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

 

§ 6

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Zupływemterminuwygasająprawaroszczeniadozbywanejnieruchomości.

 

§ 7

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.