ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 28.02.2019

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) 

Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Darłowo – obrębu Wicie numerem geodezyjnym 98/4 o pow. 2,1915 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KO1K/00023612/4, zajętą pod bazę obozową Hufca Trzebinia wraz z obiektami znajdującymi się na przedmiotowym gruncie, w celu prowadzenia działalności rekreacyjnej, sportowej, pedagogicznej poprzez organizowanie letniej bazy obozowej Hufca ZHP Trzebinia, na okres 3 lat.

 

§ 2.

Teren wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr XXII/282/2005 dnia 30.06.2005 r. - oznaczony jest symbolem UT-2 – teren zabudowy, usług, turystyki.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.