Obwieszczenie Starosty chrzanowskiego z dnia 05.03.2019 r., znak: AGN.6740.2.1.2019.PF16
o wszczęciu postępowania administracyjne
go

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 i art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 2, 32-540 Trzebinia, działającego przez pełnomocnikaPana Grzegorza Durczyńskiego Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini – etap II”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiat chrzanowski, gmina Trzebinia, na działkach:

a)       w liniach rozgraniczających teren inwestycji: jedn. ewid. 120305_4, Trzebinia – miasto, obręb nr 0013 Trzebinia:

1470/7, 1369/16, 1711, 1712, 987/36 (987/27)*, 987/34 (987/26)*, 987/30 (987/16)*, 987/32 (987/21)*, 987/19, 974/5

b)       w liniach rozgraniczających teren inwestycji: jedn. ewid. 120305_4, Trzebinia – miasto, obręb nr 0014 Trzebionka:

1983/23 (1983/18)*

c)       w obszarze, na którym zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (art. 11f. 8f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): jedn. ewid. 120303_5, Chrzanów – obszar wiejski, obręb nr 0002 Luszowice:

974/5, 1470/7, 1369/16, 987/32 (987/21)*, 987/34 (987/26)*, 987/36 (987/27)*

d)       w obszarze, na którym zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (art. 11f. 8g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): jedn. ewid. 120303_5, Chrzanów – obszar wiejski, obręb nr 0002 Luszowice:

987/31 (987/16)*, 987/32 (987/21)*

 (*) – w nawiasie podano numer działki ulegającej podziałowi, przed nawiasem pogrubioną czcionką numer działki po projektowanym podziale przeznaczonej pod drogę, pogrubiony numer działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości jest przeznaczona pod inwestycję.

 

Informuję, że z aktami sprawy znak: AGN.6740.2.1.2019.PF16 strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pokój 011 na parterze, w dniach pracy Urzędu, - godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 700 – 1700, od wtorku do czwartku w godz. 700 – 1500 i piątek w godz. 700 – 1300, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (BIP): www.powiat-chrzanowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

 

  z up. STAROSTY

Patrycja Fiszer

Inspektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami