Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini XLIV/596/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi: 506/23 o pow. 0,0682 ha, 506/27 o pow. 0,0538 ha oraz nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi: 506/24 o pow. 0,0597 ha, 506/28 o pow. 0,0496 ha, wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działki 506/25, 506/29, 506/22, 506/19, stanowiące własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00016909/9, składającą się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi:

  • 506/23 o pow. 0,0682 ha,
  • 506/27 o pow. 0,0538ha,
    oraz nieruchomość objętą księgą wieczystą nr KR1C/00016909/9, składającą się działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi:
  • 506/24 o pow. 0,0597 ha,
  • 506/28 o pow. 0,0496 ha.

Powyższe nieruchomości stanowią własność Gminy Trzebinia.

§ 2.

 

Przedmiotowe nieruchomości położone są w sołectwie Lgota Gmina Trzebinia, w rejonie ul. Ogrodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i nieużytkowanych rolniczo.

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/23 i 506/27 obrębu Lgota oraz nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 i 506/28 obrębu Lgota posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i porośnięte zielenią. W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: prąd, woda, gaz.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Trzebińskiej w Lgocie dla przedmiotowych nieruchomości, odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ul. Ogrodową w Lgocie oraz poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez całe działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi: 506/25 o pow. 0,0544 ha, 506/29 o pow. 0,0003 ha, 506/22 o pow. 0,0064 ha, 506/19 o pow. 0,0172 ha, stanowiące własność Gminy Trzebinia

 

§ 3.Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 02.02.2016r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.49.2015.AS ustalając warunki zabudowy: dla budowy dwóch budynków mieszkalnych i jednorodzinnych z garażami, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz drogi dojazdowej na działce nr 506/21 i części działki nr 506/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lgota.

 

§ 4.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT:

  • dla nieruchomości składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 506/23 o pow 0,0682 ha i 506/27 ha o pow. 0,0538 ha wynosi 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),
  • dla nieruchomości składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 506/24 o pow 0,0597 ha i 506/28 o pow. 0,0496 ha wynosi 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

§ 5.

 

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/596/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00097460/0, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi:
506/25 o pow. 0,0544 ha,
506/19 o pow. 0,0172 ha,
506/29 o pow. 0,0003 ha,
506/22 o pow. 0,0064 ha,
na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek: 506/23 o pow. 0,0682ha i 506/27 o pow. 0,0538 ha, oraz nieruchomości składającej się z działek: 506/24 o pow. 0,0597 ha i 506/28 o pow. 0,0496 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej nieruchomości w wysokości: 1850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej nieruchomości.

 

§ 6.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 7.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 8.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 9.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.