ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 28.03.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 § 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa o łącznej powierzchni 0,0457 ha składającą się z działki nr 613/29 o pow. 0,0225 ha i części działki nr 598/36 o pow. około 0,0232 ha objęte księgą wieczystą KR1C/00075063/7, położoną w Młoszowej z przeznaczeniem na cele składowania, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 § 2.

  1. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustalam na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, w wysokości:

 

- za grunt przeznaczony na cele składowiska, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług na terenie sołectw:

0,44 zł/m2/miesiąc x 0,0457 ha = 201,08 zł (netto) miesięcznie + 23% podatku VAT

 

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

 § 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Sołeckiej Młoszowa.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.