Zarządzenie Nr 0050.106.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 28.03.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady MiastaTrzebini XLIX/655/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha, 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

                                                                    Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, składającą się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7.

 

§ 2.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części Trzebini przy ul. Tuwima, w odległości około 2,5 km do centrum miasta, około 0,5 km do drogi krajowej nr 79 – ul. Długiej oraz 0,5 km od więzła autostrady A4 Kraków – Katowice, na obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny, która swoim zasięgiem obejmuje obszar około 17,3 ha. Nieruchomość charakteryzuje się foremnym i regularnym kształtem, jest niezabudowana, a w zachodniej części przedmiotowej nieruchomości znajduje się nieliczny drzewostan. Wzdłuż północno – zachodniej granicy nieruchomości przebiega rów odwadniający teren.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Tuwima w Trzebini dla przedmiotowej nieruchomości, odbywać się będzie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez całe działki, stanowiące własność Gminy Trzebinia, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/191 o pow. 0,1101 ha, 1704/193 o pow. 0,2118 ha, 1704/210 o pow. 0,3628 ha.

W pasie drogowym ul. Tuwima znajdują się podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.

 

§ 3.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha położona jest na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr L/526/VI/2014 z dnia 18.04.2014r.

Działka 1704/239 o pow. 1,3250 ha obrębu Trzebionka zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolami:

  • 1PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej,
  • 1ZU - tereny zieleni urządzonej,
  • 3ZR - tereny zieleni naturalnej.

Działka 1704/241 o pow. 0,6749 ha obrębu Trzebionka zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolami:

  • 2 PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej,
  • 3ZR - tereny zieleni naturalnej.

 

§ 4.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/239 o pow. 1,3250 ha i 1704/241 o pow. 0,6749 ha ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym podatkiem VAT wynosi 2 085 000, 00 zł ( słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ).

 

§ 5.

 

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLIX/655/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, objęte księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerami geodezyjnymi:

  • 1704/191 o pow. 0,1101 ha,
  • 1704/193 o pow. 0,2118 ha,
  • 1704/210 o pow. 0,3628 ha,

na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 ), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny nieruchomości.

 

 

§ 6.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa i roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 7.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 8.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 § 9.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.