ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 04.04.2019 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) -

                                                                                           Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Płoki numerami geodezyjnymi 812 o pow. 0,1439 ha i 23/2 o pow. 0,1885 ha, zabudowaną budynkiem ( z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się na poddaszu), położoną w Płokach przy ul. Szkolnej 6, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00047073/5, w celu prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej, kulturalnej i sportowo- rekreacyjnej, w szczególności Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Płokach , na okres 4 lat z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

 § 2.

Teren wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 § 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

 § 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej Płoki.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

 § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.