Zarządzenie Nr 0050.120.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 04.04.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr L/670/VII/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/87 o pow. 0,0041 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 634/1 o pow. 0,0005 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

                                                               Zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/87 o pow. 0,0041 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00032934/1 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 634/1 o pow. 0,0005 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

§ 2.

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/87 o pow. 0,0041 ha położona jest przy ul. Leśnej w Psarach. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona oraz niezagospodarowana. W sąsiedztwie w/w działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/87 o pow. 0,0041 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę 1194,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100 ).

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Zupływemterminuwygasająprawaroszczeniadozbywanejnieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.