Zarządzenie 0050.118.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 04.04.2019

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr V/32/VIII/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Czyżowka numerem geodezyjnym 630/7 o pow. 0,0236 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

                                                                                                                                                                                      Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Czyżówka numerem geodezyjnym 630/7 o pow. 0,0236 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047852/0.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Czyżówka numerem geodezyjnym 502/10, stanowiącej własność osoby fizycznej.

§ 2.

Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Studziennej w Czyżówce, jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Czyżówka numerem geodezyjnym 630/7 o pow. 0,0236 ha, została ustalona na kwotę: 9 100,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100 ).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Zupływemterminuwygasająprawaroszczeniadozbywanejnieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.