ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 11.04.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

                                                                                   Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 641/1 o pow. 0,0875 ha, położony w Trzebini przy ul. Rybnej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN12 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w strefie eksploatacyjnej magistrali cieplnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00009991/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 90 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod sześć istniejących garaży typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 134/1 i 679 o łącznej pow. około 50,21 m2, położony w Bolęcinie przy ul. Handlowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 352/9 o pow. 0,0483 ha, położony w Trzebini przy ul. Księdza Harcmistrza Luzara, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN13 – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem KDX – ciąg pieszo-jezdny, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/194 o pow. 11 m2, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/221 o pow. 19 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położoną w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 0,0400 ha, położonej w Trzebini na Osiedlu Na Skale, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN3

 

– tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerami geodezyjnymi 400/192 i 400/179 o łącznej pow. około 0,0463 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych, pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz pod dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/284 o pow. 22 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1109 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 153/179 i 191/133 o łącznej pow. 19 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 33/4 i 29/1, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 12 m2 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/272 o pow. 21 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o łącznej pow. około 69 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 863/45 o pow. około 129 m2, położony w Trzebini przy ul. Pułaskiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem KP2 – tereny parkingów ogólnodostępnych oraz oznaczony symbolem ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45, położony w Trzebini przy rondzie Podpułkownika Pilota Edwarda Jaworskiego z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 12 m2 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej oraz symbolem MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/4, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 12 m2 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Skarbu Państwa będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 145/5 o pow. około 0,0200 ha, położony w Trzebini przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00034275/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 51,50 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 699 o pow. około 9 m2, położony w Trzebini przy ul. Cmentarnej, z przeznaczeniem na cele handlowe – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00091688/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 365/1 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00036035/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 356/1 będącej własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00034441/2 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 355 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0, o łącznej pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Luzara, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy ze zniczami i kwiatami) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem KDD – tereny tras komunikacyjnych i korytarz wielofunkcyjny o szczególnych standardach zagospodarowania, a także w pasie izolującym tereny cmentarne od innych terenów,

 

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/186 o pow. 26 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/213 o pow. 2 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/20 o pow. 18 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 0,1063 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/283 o pow. 23 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 1/42 o pow. około 70 m2, położony w Młoszowej przy ul. Florkiewicza, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046964/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 713/27 o pow. około 0,0696 ha, położony w Myślachowicach przy ul. Piaski, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 555/179 o pow. 0,0213 ha, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00063858/0 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, położony w Trzebini przy ul. Spokojnej, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejący tunel foliowy) oraz pod uprawy rolne – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o pow. około 93,96 m2, położony w Trzebini - Rynek, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 29/1, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 11,4 m2 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1148/2 o pow. około 0,0303 ha, położony w Trzebini, z przeznaczeniem na cele ogrodniczo-sadownicze oraz pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 122 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia i 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 12 m2 z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej oraz części działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 19 m2, położonej w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 778 o pow. około 45 m2, położonej w Trzebini przy ul. Wyzwolenia, z przeznaczeniem na cele drogi dojazdowej oraz na cele ogródka przydomowego – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Dobro Publiczne gm.kat.Siersza,

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 581/25 będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00064541/2 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 580/3 będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00093515/3, o pow. 2067,20 m2 z przeznaczeniem pod boisko do gry w tenisa (korty tenisowe) oraz pod istniejącą zabudowę (budynek sportowy „Tenisistów”) o łącznej pow. użytkowej 50,47 m2 i przynależną do budynku ściankę tenisową o powierzchni 185,13 m2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Czyżówka numerem geodezyjnym 641 o pow. około 0,3700 ha, położony w Czyżówce, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047852/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o łącznej pow. około 226 m2, położony na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini celem posadowienia: trzech saun, dwóch bali, spa i budynku gospodarczego (kasa) oraz z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 13 m2 położonej w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton",

z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, na okres do 31.05.2019 r., natomiast w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. część działki nr 658/3 o pow. około 48 m2, w tym: około 13 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (kontener do prowadzenia małej gastronomii) oraz około 35 m2 terenu niezbędnego do prawidłowego użytkowania kontenera – na rzecz wnioskodawcy, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 8,58 m2 położonej w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton", z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, na okres do 31.05.2019 r., natomiast w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. część działki nr 658/3 o pow. około 48 m2, w tym: około 8,58 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (kiosk do prowadzenia małej gastronomii) oraz około 39,42 m2 terenu niezbędnego do prawidłowego użytkowania kiosku – na rzecz wnioskodawcy, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 22 m2 położonej w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton", z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, na okres do 31.05.2019 r., natomiast w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. część działki nr 658/3 o pow. około 44 m2, w tym: około 22 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (kiosk do prowadzenia małej gastronomii) oraz około 22 m2 terenu niezbędnego do prawidłowego użytkowania kiosku – na rzecz wnioskodawcy, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 506/8 o pow. 0,0798 ha, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057940/7, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, zabudowany 2-kondygnacyjnym budynkiem hali sportowej o pow. użytkowej 291,00 m2, położony przy ul. Marszałka Piłsudskiego 125, na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 1UP – tereny usług publicznych.

 

§ 2.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel-usługi na terenie sołectw 3,30 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow.reklamy/miesiąc + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 500,00 zł/miesięcznie + 23 % podatku VAT
  • 1.000,00 zł/miesięcznie + 23 % podatku VAT

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy zostały ustalone na podstawie § 2 pkt 4 Zarządzenia nr 0050.377.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r. i wynoszą:

  • 300,00 zł + 23 % podatku VAT – płatny w sezonie tj. od 01 maja do 30 września każdego roku
  • 50,00 zł + 23 % podatku VAT – płatny w sezonie tj. od 1 października do 30 kwietnia każdego roku
  • 1,20 zł/m2/pow. użytkowej dzierżawionego obiektu/miesięcznie + 23 % podatku VAT

 

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość ustalonych czynszów dzierżawnych podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 § 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.