OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0457 ha składającej się z działki nr 613/29 o pow. 0,0225 ha i części działki nr 598/36 o pow. około 0,0232 ha położonej w obrębie Młoszowa z przeznaczeniem na cele składowania, rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług.

 1. Na podstawie Uchwały nr V/41/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 stycznia 2019 r. wyżej wymieniona nieruchomość została przeznaczona do oddania w dzierżawę z możliwością zabudowy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i jest objęta księgą wieczystą Nr KR1C/00075063/7.
 3. Nieruchomość składająca się z działki nr 613/29 i części działki nr 598/36 obr. Młoszowa nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 5. Nieruchomość składająca się z działki nr 613/29 i części działki nr 598/36 obr. Młoszowa posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej ul. Sportowej w Młoszowej.
 6. Przedmiotowy teren jest utwardzony nawierzchnią sypką (żwir).
 7. Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 24.
 8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 201,08 (netto) zł (słownie: dwieście jeden zł 08/100) + 23 % podatku VAT.
 9. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja obejmować będzie stawkę czynszu od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 1 kwietnia 2020 r.
 10. Czynsz dzierżawny będzie płatny bez uprzedniego wezwania do 10 dnia każdego miesiąca.
 11. Dzierżawca zobowiązany będzie do:- wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na cel zgodny z umową, - utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym terenie.
 12. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
 13. Wadium z dopiskiem „przetarg – dzierżawa nieruchomości składającej się z działki nr 613/29 i części działki nr 598/36” należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Miasta Trzebini Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr konta 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini dnia 6 czerwca 2019 r.
 14. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 15. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:
 16. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 17. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 18. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 19. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 20. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie pozytywne jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaproponuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 21. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.
 22. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.
 23. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej Młoszowa. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 22, tel. (32) 711-10-57.