Zarządzenie Nr 0050.166.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 16.05.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini XLIX/655/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha, 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7.

Powyższe działki mogą być sprzedawane łącznie lub oddzielnie.

 

§ 2.

Powyższe działki położone są w południowej części Trzebini przy ul. Tuwima, w odległości około 2,5 km do centrum miasta, około 0,5 km do drogi krajowej nr 79 – ul. Długiej oraz 0,5 km od węzła autostrady A4 Kraków – Katowice, na obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny, która swoim zasięgiem obejmuje obszar około 17,3 ha. Charakteryzują się foremnym i regularnym kształtem, są niezabudowane. Wzdłuż północno – zachodniej granicy przedmiotowych działek przebiega rów odwadniający teren.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Tuwima w Trzebini dla wyżej wymienionych działek odbywać się będzie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez całe działki, stanowiące własność Gminy Trzebinia, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/191 o pow. 0,1101 ha, 1704/193 o pow. 0,2118 ha, 1704/210 o pow. 0,3628 ha.

W pasie drogowym ul. Tuwima znajdują się podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.

 

§ 3.

Działki przeznaczone do sprzedaży, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha, położone są na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLVIII/630/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Przedmiotowe działki zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczone są symbolami:

  • 2 PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej,
  • 3ZR - tereny zieleni naturalnej.

Działki na których zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/191 o pow. 0,1101 ha, 1704/193 o pow. 0,2118 ha i 1704/210 o pow. 0,3628 ha również położone są na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLVIII/630/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Powyższe działki w przedmiotowym planie oznaczone są symbolami:

  • 1KDD – tereny dróg publicznych - drogi klasy D (dojazdowa),
  • 1 KDL – tereny dróg publicznych - droga lokalna L ( lokalna).

 

§ 4

Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionych działek nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm. ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 5.

Cena wywoławcza prawa własności przedmiotowych działek ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT:

- dla działki 1704/242 o pow. 0,7733 ha wynosi: 865.000,00 zł

( słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),

- dla działki 1704/243 o pow. 0,8753 ha wynosi: 980.000,00 zł

( słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

- dla działki 1704/244 o pow. 0,9775 ha wynosi: 1.093.000,00 zł

( słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 ),

- dla działki 1704/245 o pow. 1,3885 ha wynosi: 1.552.000,00 zł

( słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 ).

 

§ 6.

 

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLIX/655/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, objęte księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi:

  • 1704/191 o pow. 0,1101 ha,
  • 1704/193 o pow. 0,2118 ha,
  • 1704/210 o pow. 0,3628 ha,

na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości: 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny nieruchomości.

 

§ 7.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Zupływemterminuwygasająroszczeniadozbywanejnieruchomości.

 

§ 8.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 9.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 10.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.