Zarządzenie Nr 0050.165.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 16.05.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr VII/74/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1916/2 o pow. 0,0027 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam, co następuje:

 

 § 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1916/2 o pow. 0,0027 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00057395/1.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 521/21 o pow. 0,0497 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

 § 2.

Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Dołki w Trzebini, jest zagospodarowana, ogrodzona i częściowo użytkowana jako ogródek przydomowy przez właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem geodezyjnym 521/21 o pow. 0,0497 ha obrębu Wodna.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 § 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1916/2 o pow. 0,0027 ha, została ustalona na kwotę: 1.870,00 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 ).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

 § 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

 § 5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmiej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

 § 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.