Zarządzenie Nr 0050.172.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIV/597/VII/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerami geodezyjnymi 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/6 o pow. 0,0911 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, oraz działek 465/8 o pow. 0,1055 ha, 465/9 o pow. 0,0978 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po ¼ części w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha, wraz z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 465/1, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

                                                                                                Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerami geodezyjnymi:

  • 465/4 o pow. 0,0747 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha,
  • 465/5 o pow. 0,0868 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki 465/3 o pow. 0,0185 ha,
  • 465/7 o pow. 0,0890 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha.

Powyższe działki stanowią własność Gminy Trzebinia, a Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi dla nich księgę wieczystą nr KR1C/00045770/7.

 

§ 2.

 

Przedmiotowe działki położone są w centralnej części Trzebini, w rejonie ul. Strzelniczej, około 400 m od drogi wojewódzkiej DW 791, w odległości około 700 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/7 przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, posiadają kształt regularnego czworokąta, są niezabudowane, niezagospodarowane oraz porośnięte niską zielenią.

Działka 465/3 wydzielona jest pod drogę dojazdową, ma kształt wydłużonego prostokąta o szerokości 5 m, jest niezabudowana, niezagospodarowana oraz porośnięta niską zielenią.

Powyższe działki z racji położenia w terenach zurbanizowanych posiadają dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej.

 

§ 3

 

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 15.05.2017r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.104.2016.AS ustalająca warunki zabudowy: dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budowy dróg dojazdowych na działce nr 465 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebinia.

 

§ 4

 

Cena wywoławcza prawa własności działek ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

  • dla działki 465/4 o pow. 0,0747 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ),
  • dla działki 465/5 o pow. 0,0868 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
  • dla działki 465/7 o pow. 0,0890 ha, wraz z udziałem wynoszącym po ¼ części w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ).

 

§ 5

 

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/597/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 465/1 o pow. 0,0572 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należy podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej działki.

 

§ 6

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości

 

§ 7

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.