ZARZĄDZENIE Nr 0050.230.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 10.07.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/125/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/4 o pow.0,7875 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu ustanowionego na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego całej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/2 o pow.0,1550 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego działki, położonej przy ulicy Ochronkowej w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/4 o pow.0,7875 ha, objętej księgą wieczystą KR1C/00074059/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

 

 

§ 2.

Działka nr 2323/4 położona jest przy ulicy Ochronkowej w południowej części Trzebini w rejonie terenów komercyjnych oraz terenów mieszkaniowych. W sąsiedztwie działki znajduje się kompleks budynków magazynowych i usługowych. Nieruchomość położona w pobliżu ul.Długiej, która stanowi główną arterię komunikacyjną relacji Trzebinia-Chrzanów w odległości ok. 1 km od Rynku w Trzebini oraz 2 km od węzła autostrady A4. W odległości ok.0,6 km przebiega linia kolejowa relacji Kraków-Katowice.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, porośnięta drzewami i samosiejkami oraz posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej. W północnej części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.

Działka nr 2323/2 charakteryzuje się wydłużonym kształtem i wydzielona została jako droga dojazdowa (sięgacz) do ulicy Ochronkowej. Teren niezagospodarowany i nieuzbrojony.

 

 

§ 3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini działki nr :

- 2323/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów – 4PU oraz tereny dróg wewnętrznych – 11KDW

Na przedmiotowej działce przebiegają dwie istniejące linie napowietrzne WN 110 kV do skablowania, oraz projektowana trasa linii kablowej.

Ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi postępowanie w sprawie wpisu działki nr 2323/4 do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

- 2323/2 przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych - 11KDW

 

 

§ 4.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 2323/4 w trybie przetargowym, następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 5.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 2323/4, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

§ 6.

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini X/125/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu ustanowionego na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego całej działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/2 o pow.0,1550 ha, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/4 o pow.0,7875 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny działki.

 

§ 7.

  1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.
  2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
  3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

 

 

§ 8.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

§ 9.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.