Zarządzenie Nr 0050.236.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 17.07.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr VI/60/VIII/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/58 o pow. 0,0014 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/53 o pow. 0,0071 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

 

Zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/58 o pow. 0,0014 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00014362/8 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/53 o pow. 0,0071 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

 

§ 2.

 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1187/58 o pow. 0,0014 ha obrębu Myślachowice położona jest przy ul. Słonecznej w Myślachowicach. Przedmiotowa działka jest zagospodarowana i ogrodzona przez właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1187/45, 1187/12, 1187/54 obrębu Myślachowice, na rzecz którego będzie dokonana przedmiotowa zamiana.

Dla działki 1187/58 obrębu Myślachowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/58 o pow. 0,0014 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę 515,37 zł ( słownie: pięćset piętnaście złotych 37/100).

Do przedmiotowej ceny został doliczony podatek od towarów i usług (Vat) w stawce 23%.

 

§ 4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.